Vacature lid van de Raad van Toezicht

7 oktober 2019

De organisatie

De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden (RIBW K/AM) is gespecialiseerd in begeleiding en ondersteuning van mensen met een (ernstige) psychiatrische kwetsbaarheid. RIBW K/AM biedt diverse vormen van begeleiding en huisvesting voor meer dan 1.500 cliënten.

RIBW K/AM ziet het als haar kernopdracht haar cliënten te helpen om regie te voeren over en grip te hebben op het eigen welbevinden. Door hen te ondersteunen bij het maken van eigen keuzes en hier zelf invulling aan te geven. RIBW K/AM gaat ervan uit dat mensen de fysieke, sociale en mentale uitdagingen van het leven beter aankunnen wanneer zij zich veilig, competent, verbonden en bezield voelen. Hierin kunnen zij hun veerkracht en eigenaarschap, hun vitaliteit ervaren. Het belang van deze basisbehoeften staat centraal binnen de begeleiding van RIBW K/AM. Door oprecht verbinding te maken met iemand, hem te helpen zijn passie (opnieuw) te ontdekken en samen te onderzoeken wat er nodig is om betekenisvol en vitaal aan de slag te gaan. In dit proces spelen ervaringsdeskundigen een cruciale rol.

RIBW K/AM heeft een breed aanbod op het gebied van beschermd wonen, ambulante begeleiding, activering en maatschappelijke opvang. Het werkgebied van RIBW K/AM beslaat Amstelland-Meerlanden en Zuid- en Midden-Kennemerland. Een deel van het specialistische aanbod is regio-overschrijdend, bijvoorbeeld voor mensen met Korsakov of autisme, mensen met een alcohol- of drugsverslaving en jongeren.

RIBW K/AM heeft circa 600 medewerkers (463 fte) en circa 190 vrijwilligers. De organisatie kent een tweehoofdige raad van bestuur. RIBW K/AM hecht aan betrokkenheid van zowel medewerkers als cliënten bij ontwikkeling en uitvoering van haar beleid. Daarom heeft de organisatie medezeggenschap ook hoog in het vaandel staan en zetten raad van bestuur en management zich in voor een goed overleg met zowel de Centrale Cliëntenraad en bewonerscommissies als met de Ondernemingsraad.

RIBW K/AM heeft een solide financiële positie. Inhoudelijk staat de organisatie voor de uitdaging om haar visie “Vitaal Verder”, gericht op veerkracht, herstel en ‘welbevinden’ te verdiepen en te versterken. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken, anders dan de resultaatgerichte manieren die tot voor kort werden toegepast. Binnen RIBW K/AM is met het oog daarop een verschuiving gaande naar begeleidingsstijlen die vitaal versterkend werken.

Bestuursmodel

RIBW K/AM werkt met het 'Raad van Toezicht - Raad van Bestuur' -model en volgt daarbij de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Binnen de kaders zoals vastgesteld door de raad van toezicht ligt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en het management bij de raad van bestuur. De raad van toezicht volgt het beleid van de raad van bestuur kritisch, monitort de uitkomsten hiervan en bewaakt de continuïteit van de organisatie en dienstverlening. Daarbij houdt de raad van toezicht de belangen van de primaire stakeholders goed in het oog: de cliënten (en hun naasten) en de (lokale) overheid die een maatschappelijke opdracht heeft verstrekt. Daarnaast vervult de raad van toezicht de klankbordrol voor de raad van bestuur.

De raad van toezicht telt vijf leden en kent vier commissies: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit en zorg, de Commissie Vastgoed en huisvesting en de Remuneratiecommissie.

Tijdsbeslag

De raad van toezicht vergadert (onder normale omstandigheden) circa zes maal per jaar. Daarnaast vindt op reguliere basis overleg plaats met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad (beiden tweemaal per jaar). Tevens dient voldoende ruimte te bestaan voor informeel overleg en advies. Voorts brengt deelname aan commissies extra tijdsbeslag met zich mee.

Vacature

In de raad van toezicht ontstaat per mei 2020 een vacature. Gezien de samenstelling van de raad van toezicht is aanvulling gewenst op het gebied van bedrijfsvoering.
De werving start op zaterdag 5 oktober 2019.

Honorering

De honorering van de leden van de raad van toezicht is in overeenstemming met de op RIBW K/AM van toepassing zijnde wet- en regelgeving en bedraagt op dit moment € 12.560 per jaar.

Positie

Lid raad van toezicht, profiel bedrijfsvoering
Dit lid raad van toezicht heeft als kennisgebied bedrijfseconomie en financiën en ziet mede toe op de financiële continuïteit van RIBW K/AM. Dit lid van de raad is tevens voorzitter van de Auditcommissie.

Kandidaatprofiel

Als uitgangspunt geldt dat de leden van de raad van toezicht aantoonbare affiniteit met de doelstelling en doelgroepen van RIBW K/AM dienen te hebben, onafhankelijk, integer en betrouwbaar zijn, geen tegenstrijdige belangen hebben en voldoende tijd beschikbaar hebben.

Algemene kwaliteiten en vaardigheden:
De leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Zij beschikken over strategisch denkvermogen, bestuurlijke kennis en vaardigheden en vinden de balans tussen toezicht houden en klankborden met de raad van bestuur.

Van elk lid van de raad van toezicht wordt voorts verwacht dat hij of zij beschikt over:
• oorspronkelijkheid, gezond verstand, verantwoordelijkheidsgevoel, communicatieve vaardigheden
• het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen
• reflectief vermogen
• innovatieve denkkracht, scenariodenken
• een generalistische basishouding: verschillende deelaspecten kunnen verbinden tot hoofdlijnen van advisering en toezicht
• het vermogen om analytisch en kritisch te opereren (vanuit een positieve grondhouding)
• brede maatschappelijke betrokkenheid en ervaring

Ervaringsprofiel

Relevante ervaring en achtergrond

• deskundigheid op het gebied van zorgfinanciën en zorgbekostiging, risicomanagement en control, bijvoorbeeld opgedaan als financieel directeur in het zorgdomein
• deskundigheid en ervaring met (financiering van) zorgvastgoed
• kennis van en visie op de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming en op maatschappelijk rendement
• bedreven in het inschatten van de financiële positie en risico's van organisaties in het licht van toekomstige ontwikkelingen
• ervaring met het afwegen van financieel en maatschappelijk rendement
• kennis met betrekking tot de inrichting van bedrijfsprocessen
• ervaring met marktwerking en concurrentie (WMO)
• bij voorkeur ervaring als interne toezichthouder en als lid van een auditcommissie
• kennis van / affiniteit met de doelgroep
• binding met het werkgebied van RIBW K/AM is een pre

De sollicitatieprocedure

RIBW K/AM wordt in deze procedure begeleid door Threes Klop, Holland Consulting Group. Voor nadere informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor: 020 – 5733410 of
mobiel: 06-51986009. Belangstelling voor de functie kunt u kenbaar maken tot 20 oktober 2019, per email: werving.klop@hcg.net

Selectieprocedure

• een eerste (voorselectie-) gesprek vindt plaats met Holland Consulting Group
• schriftelijke (cv-)presentatie van kandidaten vindt plaats op 4 december 2019
• eerste interne gespreksronde bij RIBW K/AM, bestaande uit een gesprek met leden van de sollicitatiecommissie uit de raad van toezicht en aansluitend een adviesgesprek met de leden raad van bestuur vindt plaats op donderdag 12 december
• een mogelijk nadere gespreksronde vindt plaats in de week van 16 december 2019
• gesprekken met (een delegatie van) de OR en CCR worden in januari 2020 gepland
• voordracht tot benoeming
• benoeming in vergadering raad van toezicht d.d. 4 maart 2020