Vast budget gemeente klein risico

21 augustus 2019

Per 2022 krijgen alle gemeenten een vast budget voor beschermd wonen. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) kunnen mensen met psychosociale klachten daardoor tussen wel en schip vallen. De RIBW Alliantie, waar RIBW K/AM onderdeel van is, maakt zich daarover geen grote zorgen.

Het CPB constateert dat het aandeel mensen dat buiten de eigen regio beschermd woont, sinds 2015 met 20 procent gedaald is. Hoewel opvang binnen de eigen regio soms beter kan zijn, bestaat het risico dat de best passende hulp niet in de eigen regio of gemeente aanwezig is. Omdat hulp buiten de eigen regio of gemeente niet bekostigd wordt.

Prikkels

Het Centraal Planbureau maakt zich hier zorgen over en legt verbanden met de financiële afwegingen en prikkels die door de huidige bekostiging zijn ontstaan.
Enkele beleidsopties zouden de risico's kunnen tegengaan.

• een budget op basis van werkelijke vraag in plaats van een vast budget.
• handhaven bekostiging via de centrumgemeenten
• laat gemeenten van herkomst meebetalen aan de behandeling in een andere gemeente.

Centrumgemeenten-model.

Federatie Opvang en de RIBW Alliantie zijn het niet eens met de CPB-conclusies, Beide koepelorganisaties reageren in Binnenlands Bestuur.

Wel maken zij zich ook zorgen over de verschraling van voorzieningen en indicaties als de plannen onverkort doorgang krijgen. 

‘Leer van de gevolgen van de jeugdzorgdecentralisatie voor de specialistische intramurale jeugdzorg’, zeggen zij. De voorkeur van de RIBW Alliantie gaat uit naar handhaving van het centrumgemeenten-model.
‘De benodigde schaalgrootte en beleidscapaciteit blijven dan in stand en er is het minste administratieve gedoe. Gemeenten hebben ook al aangegeven dat er een regionale samenwerkingsplicht moet komen.’ 

Hoe zit het in Haarlem? 

RIBW K/AM praat binnen Centrumgemeente Haarlem constructief mee met alle zorgaanbieders, corporaties, cliëntvertegenwoordigingen en de Gemeente Haarlem om ervoor te zorgen dat elke cliënt de zorg ontvangt die passend is, ongeacht waar die woont en gericht op eigen regie en vitaliteit.

Meer over onze aanpak, lees je onze visie Vitaal Verder