Wlz-zorg start vanaf 2021

16 november 2020

Vanaf 1 januari 2021 gaat RIBW K/AM Wlz-zorg bieden aan ongeveer 240 cliënten. Dit noemt men GGZ Wonen. De Wlz verandert aan de zorg, eigen bijdrage, (woon)voorzieningen én het dagelijks leven van mensen in het algemeen weinig. De Wet langdurige zorg (Wlz) is voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in hun nabije omgeving.

Circa 240 cliënten hebben in de loop van 2020 een Wlz-indicatie aangevraagd en gekregen. Een indicatie geeft als het ware toegang tot de financiering via de Wlz. De instantie die daarover beslist is het CIZ. De begeleiders van RIBW K/AM ondersteunden de cliënten bij hun aanvraag.

Wat is Wlz?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die altijd veel zorg en begeleiding nodig hebben. Vanaf 2021 ook voor mensen met langdurige psychische problematiek. De Wlz biedt langdurige zorg: de indicatie blijft het hele leven geldig. Wlz-zorg kan plaatsvinden in een instelling of in de eigen woning. Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste Wlz-zorg krijgen van zorgaanbieders.

Alle aanvragen leiden tot Wlz-financiering

De aanvragen waren zorgvuldig en op maat, zou je kun zeggen. Want van alle eerste 175 behandelde Wlz-aanvragen bij RIBW K/AM heeft het CIZ alle aanvragen toegekend. Er zijn vijf soorten indicaties mogelijk in de vorm van zorgprofielen: van GGZ Wonen 1 tot en met GGZ Wonen 5.  Lees meer over zorgprofielen op informatielangdurigezorg.nl
 

De cliënten met een Wlz-indicatie wonen bij 18 locaties

De 240 cliënten die een Wlz-indicatie hebben ontvangen, wonen bij 18 verschillende locaties. De meeste van hen wonen in één van de zes locaties van het cluster 24-uurs wonen: Herensingel, Willem Drees, Toolenburg, de Boshoek, de Landtong en Zuidwijk.

Van de mensen die hier wonen gaat tenminste negen procent van de Wmo naar de Wlz. Bij de andere 12 locaties ligt dit percentage op 21 procent. Van cliënten die nieuw gaan instromen bij de 24-uurs locaties zal in principe een Wlz-indicatie gevraagd worden.

Cliënten met een lagere indicatie, zoals GGZ Wonen 1 zullen goed terecht kunnen bij één van de andere locaties.

Per 2 november 2020 ziet de prognose t.a.v. de verdeling van cliënten over de Wmo en de Wlz er als volgt uit:

 Er verandert meestal weinig voor cliënten in 2021

Er gaat in eerste instantie voor de cliënten in het dagelijks leven niet veel veranderen. Zij blijven wonen waar ze woonden en ze blijven de zorg krijgen die ze kregen. Een Wlz-indicatie verandert niets aan de zorgvraag.

Maar wat als de zorgvraag van cliënten in de loop van de tijd veranderd is? Bijvoorbeeld zwaarder is geworden? Dan kan er iets veranderen. Dan wordt er samen met cliënten, hun naasten en behandelaars gekeken welke woonvorm en welke zorg het meest passend is.
Zo kan het zijn dat iemand wil verhuizen naar een andere woonvorm. Dat geldt overigens bij zowel cliënten in de Wmo als bij cliënten in de Wlz.

De eigen bijdrage kan afwijken van Wmo als cliënten zelf huren

Er zijn twee mogelijkheden:

  • De eigen bijdrage blijft hetzelfde als in de Wmo als cliënten zowel zorg als verblijf (wonen) geleverd krijgen van RIBW K/AM.
  • Als de cliënten wel zelf een woning huren van een corporatie of van RIBW K/AM (beschut wonen), dan zou de eigen bijdrage in de Wlz wel kunnen afwijken van die in de Wmo. Wat die afwijking is, hangt af van inkomen, vermogen, woonsituatie en zorgsituatie van de cliënt.

Zorg voor de lange termijn goed geregeld zonder ‘verlengingsgesprekken’

Toegang tot de Wlz betekent voor de cliënten dat ze de zekerheid hebben dat zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven dan niet steeds opnieuw aan te tonen zelfstandig wonen niet kan en intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. De indicatie die ze gekregen hebben is daarom voor onbepaalde tijd.

De medezeggenschap moet gaan voldoen aan de Wmcz

Voor de Wlz-zorg is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) van kracht. Die regelt de rechten van cliëntenraden. RIBW K/AM zal de medezeggenschap voor cliënten met langdurige zorg vanuit de Wlz anders moeten vormgeven. Belangrijkste verschil is dat elke locatie met voornamelijk cliënten met een Wlz-indicatie (de zes 24-uurslocaties) een eigen cliëntenraad moeten krijgen in plaats van het huidige bewonersoverleg. De wijzigingsplannen worden momenteel nader uitgewerkt.

Door Daan Heineke.
Projectleider Wlz bij RIBW K/AM