RIBW K/AM gaat uit van de kracht van de cliënt en maakt gebruik van alle andere krachten rondom de cliënt: familie, vrienden, collega's, buren, lotgenoten, vrijwilligers en andere zorgaanbieders.

U bent als familielid of naastbetrokkene (partner, vriend, vriendin) belangrijk voor onze cliënt. U kunt uw naaste tot steun zijn bij het herstel. Omgekeerd kunt u behoefte hebben aan informatie en steun vanuit de RIBW. Het is niet altijd gemakkelijk om een familielid, partner of vriend(in) te hebben met een psychische beperking. Misschien maakt u zich zorgen om hem of haar, of zit u met vragen. Daarom betrekken wij u graag bij de begeleiding. Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen u, uw naaste en de begeleider. Wij noemen dat werken in de triade.

Wij hebben een familiebeleid, waarin staat beschreven waarom en hoe wij familie en naastbetrokkenen betrekken bij de begeleiding van de cliënt en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Klik hier voor het familie- en naastbetrokkenenbeleid.

Om het werken met familie en naasten vorm te geven is er een klankbordgroep Familie en naastbetrokkenen en hebben wij aandachtfunctionarissen familiebeleid. 

Klankbordgroep Familie en naastbetrokkenen

De klankbordgroep Familie en naastbetrokkenen geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en helpt het triadisch werken vorm te geven. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Vanaf dit jaar (2021) brengen we de nieuwsbrief voor familie en naastbetrokkenen van cliënten van RIBW K/AM ook digitaal uit. Zo willen we sneller en makkelijker meer mensen bereiken. En het familiebeleid zichtbaar maken.

Lees hier de nieuwsbrief.

Vacature

Wilt u zelf een actieve bijdrage leveren? Reageer dan op de vacature die in de klankbordgroep Familie en naastbetrokkenen is ontstaan.

En als u dat doet, treedt u in de voetsporen van Anne (55) van wie twee zoons bij RIBW K/AM in begeleiding zijn. Samenwerken in de klankbordgroep vindt zij heel inspirerend. Het geeft haar veel inzicht in wat RIBW K/AM doet én zij ervaart in dit werk morele steun en (h)erkenning, vertelt zij in een interview. 

Aandachtfunctionarissen

Op elke locatie zijn medewerkers werkzaam die extra oog hebben voor de uitvoering van het familiebeleid: de aandachtfunctionaris familiebeleid. Zij komen eens per kwartaal bij elkaar om kennis te delen en voor deskundigheidsbevordering.

Familievertrouwenspersoon

RIBW K/AM heeft een familievertrouwenspersoon, Kathelijne Groffen. Zij is werkzaam voor de onafhankelijke stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Zij luistert naar uw verhaal, geeft adviezen naar aanleiding van zorgen of vragen en kan u mogelijk doorverwijzen. Daarnaast bemiddelt zij zo nodig als er knelpunten zijn tussen u en medewerkers. Samen met u en de andere partij kijkt zij wat er nodig is om de samenwerking weer terug te vinden. Zij stelt zich graag aan u voor: klik hier.

Klik hier voor meer informatie.

Klachtenregeling

RIBW K/AM heeft een klachtenregeling voor familie en naastbetrokkenen. Klik hier voor meer informatie.

Ondersteuningsmogelijkheden

Heeft u als familie of naaste zorgen over het welzijn van uw verwant of naaste? Of heeft u behoefte aan extra informatie en tips?

RIBW K/AM werkt veel samen met andere partners die als taak hebben familie en naastbetrokkenen te ondersteunen. Er zijn in de regio en het land veel mogelijkheden: lotgenotengroepen, cursussen, familiespreekuren, mantelzorgondersteuning etc.

Klik hier voor meer informatie.

Vragen over familie- en naastbetrokkenenbeleid

Voor vragen over het familie- en naastbetrokkenenbeleid kunt u contact opnemen met Ria van Breukelen, beleidsmedewerker Zorg & Innovatie.

Mail: r.vanbreukelen@ribw-kam.nl of telefoon (088) 214 80 56 / (06) 41 34 61 98.