Vitaal Versterkend Werken: samen werken aan Veerkracht voor psychisch kwetsbare mensen

'Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren over hun eigen welbevinden, in het licht van de fysieke, emotionele uitdagingen van het leven'
(Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid). Deze woorden zijn de basis van onze methodiek Vitaal Versterkend Werken.

RIBW K/AM ondersteunt psychisch kwetsbare mensen om hun veerkracht te hervinden, om die verder te ontwikkelen en te versterken. Wij werken volgens onze methodiek Vitaal Versterkend Werken. Hiermee richten we ons op het dagelijkse leven van de cliënten. Wij zijn specialist in deze werkwijze.

Wij vertrouwen én bouwen op de veerkracht van mensen. Daarmee bieden we professionele ondersteuning aan mensen die psychisch kwetsbaar zijn: mensen met een depressie, angststoornis, stoornis in het autistisch spectrum, persoonlijkheidsstoornis al dan niet in combinatie met een verslaving of een combinatie van deze factoren.

Wij werken vanuit de overtuiging dat een betekenisvol leven voor ieder mens anders, maar bereikbaar is. Het gaat om mentaal welbevinden, meedoen in de samenleving en het gewone dagelijkse leven kunnen leven op de manier die bij je past en haalbaar is. 

Werkwijze

We zien complex gedrag niet als probleemgedrag, maar als onbegrepen gedrag. We blijven daarom zoeken naar manieren om beter aan te sluiten bij de ander. We sluiten aan bij de behoefte. De waarde van de ander is daarbij kenmerkend. Dit doen we vanuit drie basiselementen die in een cyclisch proces met elkaar samenhangen: waarde – ritme – relatie. Het reflectief vermogen van de begeleider is daarbij essentieel. Dat betekent dat de begeleider steeds reflecteert op de manier waarop hij mogelijk zelf de situatie (mede) in stand houdt. Onze begeleiders hanteren een contextgedreven aanpak. Hierbij houd je rekening met de omstandigheden, omgeving, behoeften én factoren die van invloed zijn op de situatie van de cliënt. 

Waarde
We sluiten aan bij de basisbehoeften van onze cliënten. Onze begeleiders zijn oprecht geïnteresseerd in hen en werken zonder waardeoordeel. Ze maken verbinding met de cliënten en kijken als vakmensen aan de hand van de methodiek dieper dan de oppervlakte van onbegrepen gedrag.

Vitaal Versterkend Werken richt zich op de zes menselijke kernwaarden. Deze waarden geven ieder mens houvast en betekenis in het leven.
1. Hanteerbaar: de uitdagingen in het dagelijks leven (concrete situaties) aankunnen
2. Betrouwbaar: kunnen rekenen op de belangrijkste mensen om je heen
3. Vanzelfsprekend: helderheid over de rollen en regels
4. Begrijpelijk: kunnen begrijpen en voorspellen hoe het werkt
5. Uitdagend: eigen keuzes (en fouten) maken om de situatie te verbeteren
6. Inspirerend: ervaren van perspectief en van de kwaliteit van het leven.

Onderscheidend aan onze methodiek is dat wij steeds vanuit deze waarden – en niet vanuit problemen – naast cliënten staan en hen ondersteunen in het samen vinden van een nieuw perspectief: We stellen niet de vraag ‘waar kom je vandaan’, maar ‘waar wil je naartoe? We richten ons hierbij op het dagelijks leven van de cliënt. Dit doen we zoveel mogelijk in samenwerking met zijn of haar eigen netwerk.

Ritme
De cliënten werken samen met ons, hun eigen netwerk en onze netwerkpartners aan regelmaat in hun leven: een dagelijkse structuur die houvast biedt. We gaan daarbij uit van hun kracht en mogelijkheden, bieden ondersteuning bij het doorbreken van uitputtende patronen en buigen die om naar vitale patronen. Cliënten werken aan hun zelfregie: zo krijgen ze zelf weer verantwoordelijkheid. Daarmee nemen ze hun leven weer in eigen hand. Daardoor ervaren zij hun eigen veerkracht en zitten ze beter in hun vel. Met als resultaat dat ze weer meedoen in de maatschappij.

Relatie
Bij een methodische begeleiding hoort ook de juiste mate van nabijheid waarin begeleiders kunnen variëren in stijlen van begeleiding. We sluiten aan op de behoefte en het ontwikkelniveau van de cliënt. Soms is het nodig heel dichtbij bij de cliënt te staan. In andere gevallen is dagelijks of wekelijks contact en alles daartussenin voldoende.

Een klein team begeleiders ondersteunt cliënten. Andere specialisten kunnen een rol vervullen in het begeleidingsproces. Bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige, een trajectcoach of een gedragswetenschapper.