Samen leven, wonen en zorgen in Haarlemmermeer

4 april 2022

Manifest ‘Samen leven, wonen en zorgen in Haarlemmermeer’ ondertekend

Haarlemmermeer staat voor een belangrijke uitdaging: de komende 20 jaar ontstaat een tekort aan 3150 woningen voor ouderen en kwetsbaren die zorg nodig hebben. Tegelijkertijd dreigt er een tekort aan zorgpersoneel, mantelzorgers en passende woonruimte. Daarom tekenden zorgaanbieders, woningcorporaties, de gemeente Haarlemmermeer en zorgverzekeraar en zorgkantoor Zorg en Zekerheid vandaag een uniek manifest. Onze bestuurder Naomi Tas ondertekende het manifest namens RIBW K/AM. Met ‘Samen leven, wonen en zorgen in Haarlemmermeer’ hebben de samenwerkende partijen de handen ineen geslagen om het tekort aan passende woonruimte aan te pakken.

Plaats van handeling was Verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp. Hier zetten bestuurders van zorgaanbieders, woningcorporaties, ontwikkelaars, zorgkantoor en gemeente hun handtekening onder het manifest. “Het is fantastisch dat zoveel verschillende partijen samen voor één doel gaan”, vertelt wethouder Fouad Sidali. “Dat is belangrijk, want wij hebben de focus om het woningaanbod te verhogen maar wij mogen niet vergeten om de zorg en de leefomgeving daarin mee te nemen. We zijn blij dat ook de inwoners betrokken zijn, via de participatieraad Haarlemmermeer.”

Gezondste regio

Vorig jaar werd het regiobeeld Haarlemmermeer uitgebracht. Hieruit bleek dat de inwoners gemiddeld jonger zijn, vaker sporten, lagere zorgkosten en een hogere levensverwachting hebben dan de rest van Nederland. Er is echter een grote urgentie om nu aan de slag te gaan, zo blijkt uit onderzoek. Als er niets gebeurt, is er in 2040 geen plek voor 980 ouderen die 24-uurszorg nodig hebben. En er is dan een tekort van 2195 woningen voor ouderen in geclusterde woonvormen. Ook is er een huisvestingsprobleem voor jongeren en voor mensen met een verstandelijke beperking, met alle gevolgen van dien.

Dankzij het manifest investeren de samenwerkingspartners in de toekomst, zodat Haarlemmermeer de gezondste regio van Nederland kan blijven. Om dat te bereiken, worden mensen gestimuleerd zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, met meer nadruk op welzijn. Maar de partijen willen ook tussenvormen van wonen en zorgen mogelijk maken (tussen zelfstandig wonen en wonen in een instelling).

Naomi Tas: "Het is de bedoeling dat RIBW K/AM gaat participeren in onderstaande vier actielijnen."

  • Ontwikkelen van een gezonde balans tussen vraag en aanbod voor wonen en zorg & ondersteuning (incl. geclusterd wonen ouderen).
  • Zorgen voor voldoende betaalbaar wonen/ huisvesting voor mensen die een vorm van begeleiding nodig hebben.
  • Bevorderen van doorstroming onder ouderen naar passende woningen of woonvormen.
  • Verbetering van woonomgeving en infrastructuur rond zorg, welzijn en ondersteuning.

Langer zelfstandig wonen

Ook mensen die in een instelling wonen, kunnen en willen soms zelfstandiger wonen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in een kleine woning of een kleinschalig wooncomplex met ambulante begeleiding. Een tweede ambitie is het realiseren van andere en nieuwe (woon)vormen van ondersteuning voor cliënten; zorgvormen die wonen thuis en in een instelling verbindt en ondersteunen in een geleidelijke overgang naar intramuraal (binnen de muren van een instelling) wonen met 24-uurszorg. Aanvullend op deze twee ambities moet ook de mogelijkheid om intramuraal te wonen voldoende beschikbaar zijn voor inwoners.

Woonomgeving

De doorstroom is ook belangrijk. Wanneer mensen willen verhuizen, bijvoorbeeld naar een kleinere woning, moet die er ook zijn. Daarbij komt dat er bij die nieuwe, kleinere woning ook aandacht moet zijn voor de inrichting van de fysieke leefomgeving en de aanwezige voorzieningen. Is er voldoende zorg in de buurt? Is deze geschikt voor mantelzorgers en is er ondersteuning in de wijk of kern, bijvoorbeeld via de gemeente?

De woningcorporaties zetten zich in om het mogelijk te maken dat ook mensen met een zorgvraag thuis kunnen wonen. Voldoende aanbod van gelijkvloerse woningen is daarbij belangrijk. Corporaties hebben woningen die speciaal geschikt zijn gemaakt voor rolstoelgebruikers. Voor 55-plussers is er een regeling van Groot naar Beter, waarmee senioren door kunnen stromen uit eengezinswoningen naar meer comfortabele en vooral gelijkvloerse appartementen, met behoud van hun huurprijs. Voor wie niet wil verhuizen, is er een serviceabonnement voor het aanbrengen van bijvoorbeeld wandbeugels of een verhoogd toilet.

Doe mee!

Wat het manifest ook uniek maakt, is de samenwerking waarvan uitbreiding nog steeds mogelijk is. Professionals, inwoners, organisaties; iedereen is welkom. De samenwerking is het netwerk zelf. Partijen die willen deelnemen kunnen een e-mail sturen naar wonenmetzorg@haarlemmermeer.nl.

Plaats een reactie

Plaats reactie