Eerst een gemeentelijke zorgtoekenning (beschikking)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beoordeling wie er recht heeft op (de meeste vormen van) de vroegere AWBZ-zorg. Dit betekent dat een zorgvraag gericht op beschermd wonen, ambulante begeleiding of dagbesteding eerst aan de gemeente moet worden voorgelegd. Hoe dit is georganiseerd, verschilt per gemeente.

Als de gemeente heeft vastgesteld dat er recht op zorg bestaat dan stelt zij een beschikking op. Hierin staat welke zorg er geleverd mag worden, hoeveel dagen/uren en hoe lang de zorg mag duren (bijvoorbeeld een jaar).

De volgende stap

De afdeling Aanmelding & Advies coördineert de instroom van alle nieuwe cliënten binnen RIBW K/AM. U kunt bij deze afdeling terecht voor al uw vragen over ons zorgaanbod, beschikkingen, intakes, zorgzwaarte, wachtlijsten en plaatsing.

Naast de beschikking heeft de afdeling Aanmelding & Advies vaak aanvullende informatie nodig om de zorg te kunnen starten. Het gaat daarbij onder andere om een diagnose (beschermd wonen) of een doorverwijzing van een behandelaar of huisarts (ambulante zorg). We vragen cliënten of hun verwijzers daarom het aanmeldformulier Zorg RIBW K/AM zo volledig mogelijk in te vullen.
Neemt u voor het aanvragen van het aanmeldformulier contact op met de afdeling Aanmelding en Advies. Dit kan telefonisch via (088) 214 80 46 of per mail via aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt het aanmeldformulier ook downloaden. Er zijn twee formulieren:

  • klik hier voor het aanmeldformulier ambulante begeleiding en beschermd wonen
  • klik hier voor het aanmeldformulier Housing First Haarlem 

Aanmelding maatschappelijke opvang

Aanmelding voor Maatschappelijke opvang loopt via de Brede Centrale Toegang.

Voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen geldt een andere aanmeldprocedure:

Bent u dakloos? Meld u zich dan bij uw eigen gemeente. De gemeente kijkt welke ondersteuning u nodig heeft. Als blijkt dat een plek in de maatschappelijke opvang de enige opvangmogelijkheid voor u is, dan meldt de gemeente u aan bij de Brede Centrale Toegang Kennemerland. De Brede Centrale Toegang beoordeelt dan of u terecht kunt op een plek voor maatschappelijke opvang.

Wachtlijsten

Voor beschermd wonen bestaat een wachtlijst. De wachttijd kan variëren van een paar maanden tot enkele jaren en is afhankelijk van de zorgvraag. Als dit nodig is, kan men tussentijds ambulant worden begeleid (overbruggingszorg).
Klik hier voor de meest recente gemiddelde wachttijden.
Voor ambulante begeleiding en dagbesteding zijn er in de regel geen wachtlijsten. Als de gemeente hiervoor een beschikking heeft afgegeven, kunnen wij doorgaans de begeleiding snel starten.

"Linksom of rechtsom: we moeten iets doen aan de wachtlijsten."

- Medewerker